หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การปรับโครงสร้างอำนาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)