รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (13) การมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)