หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษ การรอการกำหนดโทษและการรอการลงโทษและแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใข้และผู้ถูกใช้)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)