1.6.9 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.6.9 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ