หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของสำนักงานส่งเสริมเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .....

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)