หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานของคณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมในวิถีอิสลาม สภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง การปฏิรูปการส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต พ.ศ. ....

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)