หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 16 เรื่องการปฏิรูประบบการจัดการศึกษา วาระปฏิรูปที่ 17 เรื่องการปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา(ด้านอุปสงค์) วาระปฏิรูปที่ 18 เรื่อง การปฏิรูประบบการเรียนรู้ และ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ พ.ศ. ...

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)