หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 14 : การปฏิรูปภาคเกษตร (รอบ 2) และร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติปาล์มและน้ำมันปาล์ม พ.ศ. .... 2. ร่างพระราชบัญญัติมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง พ.ศ. ... 3. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อโค กระบือ พ.ศ. .... 4. ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ....

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)