หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 32 : การกำกับดูแลสื่อ (รอบ 2) วาระปฏิรูปที่ 33 : สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ (รอบ 2) วาระปฏิรูปที่ 34 : การป้องกันการแทรกแซงสื่อ (รอบ 2) และร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)