หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานของคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้รักษาการตามกฎหมาย) ตามข้อบังคับฯ ข้อ 109

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)