หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กรอบความคิดหลักในการเรียบเรียงบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) ส่วนที่ 1 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ส่วนที่ 3 ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและองค์กรตรวจสอบ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)