หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ) กับ ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ภาค 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม หมวด 3 การสร้างความปรองดอง บทสุดท้าย การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)