หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ : เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. .... บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2549 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2549 อ.พ. 10/2549

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)