หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ข้อมูลความเห็นจำแนกตามกรอบโครงร่างการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญภาค 1 ภาค 2 หมวด 1-2 และหมวด 5-7 และภาค 3 ประกอบรายงานการรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 34 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 (ครั้งที่ 2)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)