หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่) พ.ศ. ... (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)