หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [(ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน (The GMS Agreement)]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)