คณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งว่า ตามที่สภาได้เสนอข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ พ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปเพื่อดำเนินการนั้น คณะรัฐมนตรีได้แจ้งรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรมมายังสภาแล้ว

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)