คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ....และร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. .... ให้นำเหตุผลที่แก้ไขแต่ละฉบับเป็นเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)