หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการวิจัยเรื่องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 = The National Counter Corruption Commission and The Inspection of the account showing assets and liabilities of the Politician under the Constitution section 295

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)