หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่เหมาะสมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร = Study on Appropriate Extension Model for Hom Mali Organic Rice Production which Participatory Approaches among Government Agencies non Government Sector and Farmers

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)