หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเกี่ยวกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 198 = Role of The Ombudsman for Controlling The Constitutionality of Law Under The Constitution section 198

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)