หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)