เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ระเบียบพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)