หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เงินกองทุนหมุนเวียนสำหรับอุดหนุนเกษตรกรในการหาปัจจัยการผลิตตามโครงการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหารจากรัฐบาลญี่ปุ่น กรมบัญชีกลาง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)