หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

เอกสารประกอบการพิจารณากรอบการเจรจาของประเทศไทยสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 18 และกรอบการเจรจาของประเทศไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ 8

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)