หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษายุทธศาสตร์สร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลก (เชื่อมโยงทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้สร้างอีสานให้เป็นเมืองหลวงของอินโดจีน)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)