หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)