หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

สมาชิกวุฒิสภาเสนอความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 168 วรรคเจ็ด ว่าการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 มีการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 168 วรรคหก หรือไม่

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)