1.10.1 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.10.1 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร