รายงานการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ = THE EFFICIENCY OF THE ANNUAL BUDGET SCRUTINIZING COMMITTEE OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)