หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ต่อสังคมไทย (สถานพยาบาล ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ) = Study on Effect of National Health Security Act to Thai Society (Health care Providing Units, Health Personnel and Patients )

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)