หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

เอกสารคณะกรรมการยกร่างประมวลกฎหมายแรงงานของรัฐสภา ลำดับที่ 3 เรื่อง ตารางเปรียบเทียบโครงร่างประมวลกฎหมายแรงงานของไทย และโครงประมวลกฎหมายแรงงานของฟิลิปปินส์ เล่มที่ 5

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)