ขอแก้ไขอนุสัญญาและความตกลงด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศและพิธีสารว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มครองขององค์การฯ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)