ขอเสนอให้รัฐสภาพิจารณาตีความตาม มาตรา 125 และมาตรา 204 (5) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521(ครั้งที่ 6/2523)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)