หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ญัตติ ขอให้รัฐสภาตีความมาตรา62และ67 ของรัฐธรรมนูญ ว่าการที่รัฐบาลขอให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติใก้รัฐบาลมอบเรื่องให้สหประชาชาติพิจารณาเรื่องกรณีพิพาทชายแดนที่อยู่ในอำนาจของรัฐสภาตามมาตราที่กล่าวแล้วหรือไม่

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)