หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่างพระราชบัญญัติต่างๆ ที่ค้างการพิจารณารวม 121 ฉบับ ดังนั้นประธานฯ เห็นสมควรจัดเพิ่มวันประชุม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)