หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

คำสั่งนายกรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 200 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)