หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาฯ พิจารณาการขุดลอกแม่น้ําป่าสักบริเวณที่จะตั้งเครื่องสูบน้ําหลายจุดระหว่างอําเภอชัยบาดาล อําเภอพัฒนานิคม อําเภอท่าหลวง อําเภอลําสนธิ อําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ อําเภอหล่มสัก ซึ่งเป็นต้นแม่น้ําป่าสัก

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)