หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาฯ พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินทับซ้อนเขตแนวกําแพงเมือง� คูเมือง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)