หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้ําซากในพื้นที่จังหวัดยโสธร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)