หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาฯ พิจารณาหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (โคนม โคเนื้อ สุกร และสัตว์ปีก) อันเนื่องมาจากปัญหาอาหารสัตว์ มีราคาแพงและขาดแคลน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)