หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)