หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเลขานุการในที่ประชุมสภา : ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณากระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภาเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)