หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การบริหารความรู้เพื่อพัฒนาด้านรายงานการประชุมและชวเลข : กรณีการเพิ่มพูนสมรรถนะในการจัดทำรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)