หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยวิธีเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)