ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาการเมืองและการจัดตั้งองค์กรพัฒนาการเมือง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)