ทีมงานคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (LIRT)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน

 • Miss. Butsaraporn

  นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

  บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์), อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

  ความรับผิดชอบ/ประสบการณ์ – การบริหารโครงการพัฒนาบริการห้องสมุดอัตโนมัติ และห้องสมุดดิจิทัล การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล การพัฒนานวัตกรรมบริการของห้องสมุด การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพบริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด

บรรณารักษ์

 • Mrs. Nichanee Chunchalad
  นางณิชานี ฉุนฉลาด
  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)
  ความรับผิดชอบ/ประสบการณ์ – การลงรายการเมทาดาทา ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเมทาดาทา
 • Mrs. Nichanee Chunchalad
  นางสาวแสงอรุณ อนุเคราะห์
  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
  ความรับผิดชอบ/ประสบการณ์ – การลงรายการเมทาดาทา ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเมทาดาทา การจัดการความเสี่ยง
 • Mrs. Nichanee Chunchalad
  นางสาวนราภัทร เพชรมณี
  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
  ความรับผิดชอบ/ประสบการณ์ – การบริหารจัดการ การลงรายการเมทาดาทา ทรัพยากรสารสนเทศประเภทเอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา การส่งเสริมการใช้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media)
 • Mrs. Nichanee Chunchalad
  นายใหม่ มูลโสม
  บรรณารักษ์ชำนาญการ
  อักษรศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)
  ความรับผิดชอบ/ประสบการณ์ – การจัดหา และการประเมินคุณค่า ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล การส่งเสริมการใช้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเมทาดาทา
 • Mrs. Nichanee Chunchalad
  นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว
  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
  ความรับผิดชอบ/ประสบการณ์ – การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ และงานนวัตกรรมบริการของห้องสมุด
 • Mrs. Nichanee Chunchalad
  นางสาว ธนพร อินพุ่ม
  บรรณารักษ์ชำนาญการ
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน)
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
  ความรับผิดชอบ/ประสบการณ์ – การประเมินคุณภาพข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล การตรวจสอบและการวิเคราะห์สถิติการใช้บริการ การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเมทาดาทา
 • Mrs. Nichanee Chunchalad
  นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์
  บรรณารักษ์ชำนาญการ
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
  ความรับผิดชอบ/ประสบการณ์ – การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลประเภทวารสาร Information Literacy บริการตอบและช่วยค้นคว้า งานเครือข่ายความร่วมมือ งานนวัตกรรมบริการของห้องสมุด
 • Mrs. Nichanee Chunchalad
  นางสาววัลยา พุ่มต้นวงค์
  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
  ความรับผิดชอบ/ประสบการณ์ – ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพฐานข้อมูล การออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น Infographic ภาพประกอบต่าง ๆ การบริหารจัดการและนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์แชทบอท เว็บเพจ LIRT

เจ้าพนักงาน

ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ได้แก่ ปรับแปลงทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ปรับภาพลักษณ์ ขนาด ตกแต่งไฟล์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน จัดทำโครงสร้างและเชื่อมโยงเนื้อหาข้อมูลทรัพยากรฯ ดิจิทัล (Bookmark) รวมถึงการนำไฟล์ทรัพยากรสารสนเทศซึ่งพัฒนาแล้วเข้าสู่ระบบงาน (Back office)
 • Miss Wilawan Butda
  นางสาววิลาวรรณ์ บุตดา
  เจ้าพนักงานธุรการ
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Miss Tanyaphat Thochumpa
  นางสาวธัญญาภัทร์ โทจำปา
  เจ้าพนักงานธุรการ
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Miss Aphiradee Siemsak
  นางสาวอภิรดี เสียมศักดิ์
  เจ้าพนักงานธุรการ
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Mrs. Petcharin Chaisri
  นางเพชรินทร์ ชัยศรี
  เจ้าพนักงานห้องสมุด
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Miss Jedtanarad Suwandee
  นางสาวเจตนนาฎ สุวรรณดี
  เจ้าพนักงานธุรการ
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Mrs. Sukanya Kanlaya
  นางสุกัญญา กัลยา
  เจ้าพนักงานธุรการ
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Miss Saruda Pomsit
  นางสาวศรุดา พรมสิทธิ์
  เจ้าพนักงานธุรการ
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Mr. Purich Subpayarangsee
  นายภูริชญ์ ทรัพยรังสี
  เจ้าพนักงานธุรการ
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

 • Mrs. Nichanee Chunchalad
  Adisak Sukul Ph.D.
  Google Cloud Faculty Expert
  Associate Teaching Professor, Instructor for Computer Science and Data Science, Department of Computer Science, Iowa State University
  https://www.cs.iastate.edu/adisak
  เป็นที่ปรึกษาโครงการในระยะแรกของการพัฒนาคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ กระทั่งปัจจุบัน ท่านยังคงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการคลังสารสนเทศฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน โปรแกรม ระบบงาน มาตรฐานการจัดเก็บ เครื่องมือการสืบค้น ฯลฯ
 • Mrs. Nichanee Chunchalad
  นางสาวนารีลักษณ์ ศิริวรรณ
  วิทยากรเชี่ยวชาญ
  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ความเชี่ยวชาญ - การวิจัยคุณภาพ นโยบายสาธารณะ
  https://library.parliament.go.th/th/library-staff/miss-nareelak-siriwan
  ให้คำปรึกษาทางด้านเนื้อหาเกี่ยวกับเอกสารงานวิชาการ งานวิจัย ของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ อื่น ๆ
 • Mrs. Nichanee Chunchalad
  พันจ่าเอก กิตติ ตุ้ยแม้น
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
  ความเชี่ยวชาญ - IoT (Internet of Things), Computer Network และ Chatbot
  ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุด โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และความปลอดภัย การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับการจัดการฐานข้อมูล และการปรับปรุงการให้บริการ ของห้องสมุด เช่น บริการตอบกลับอัตโนมัติผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (Chatbot) เป็นต้น