กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน

 • Mrs. Siriporn Hotharaphavanont
  นางศิริพร โหตรภวานนท์
  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
  Phone: 0-2244-2073
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

บรรณารักษ์

 • Mrs. Nichanee Chunchalad
  นางณิชานี ฉุนฉลาด
  บรรณารักษ์
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Miss Sangaroon Anu-kraugh
  นางสาวแสงอรุณ อนุเคราะห์
  บรรณารักษ์
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Miss Butsaraporn Akkaranithiyanon
  นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์
  บรรณารักษ์
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Miss Narapath Petmanee
  นางสาวนราภัทร เพชรมณี
  บรรณารักษ์
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Mr. Mai Moolsom
  นายใหม่ มูลโสม
  บรรณารักษ์
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Miss Walairat Chaytao
  นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว
  บรรณารักษ์
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Miss Thanaporn Inpoom
  นางสาวธนพร อินพุ่ม
  บรรณารักษ์
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Miss Naritsara Phetpanaporn
  นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์
  บรรณารักษ์
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Miss Wanlaya Pumtonwong
  นางสาววัลยา พุ่มต้นวงค์
  บรรณารักษ์
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

เจ้าพนักงาน

 • Miss Wilawan Butda
  นางสาววิลาวรรณ์ บุตดา
  เจ้าพนักงานธุรการ
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Miss Tanyaphat Thochumpa
  นางสาวธัญญาภัทร์ โทจำปา
  เจ้าพนักงานธุรการ
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Miss Aphiradee Siemsak
  นางสาวอภิรดี เสียมศักดิ์
  เจ้าพนักงานธุรการ
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Mrs. Petcharin Chaisri
  นางเพชรินทร์ ชัยศรี
  เจ้าพนักงานห้องสมุด
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Miss Jedtanarad Suwandee
  นางสาวเจตนนาฎ สุวรรณดี
  เจ้าพนักงานธุรการ
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Mrs. Sukanya Kanlaya
  นางสุกัญญา กัลยา
  เจ้าพนักงานธุรการ
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Miss Saruda Pomsit
  นางสาวศรุดา พรมสิทธิ์
  เจ้าพนักงานธุรการ
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • Mr. Purich Subpayarangsee
  นายภูริชญ์ ทรัพยรังสี
  เจ้าพนักงานธุรการ
  Phone:
  Fax: 0-2244-2074
  Division: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ