หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing by Relation "ก.ฬ. ฉบับที่ 693 (พ.ศ. 2515) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing by Relation "ก.ฬ. ฉบับที่ 693 (พ.ศ. 2515) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"