Browsing by Relation "กฎ ก.ก. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครตลอดจนการพ้นจากตำแหน่งผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing by Relation "กฎ ก.ก. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครตลอดจนการพ้นจากตำแหน่งผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร"


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps