กระทู้ถาม เรื่อง การออกกฎกระทรวงเพื่อใช้บังคับตามความในมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)